ارزش‌ها

ارزش‌ها

ارزش‌ها

درباره ارزش‌ها

ارزش‌ها، جهت گیری‌ها و عقاید پایدار گروه الکتروچشم نسبت به وقایع و امور است. به عبارت دیگر ارزش‌ها، چراغ راهنمای حرکت است، از «آنچه هست» به «آنچه باید باشد». الکتروچشم برای دستیابی به اهدافش در افق زمانی ۱۴۰۴ شمسی، ناگزیر از تغییر است و تغییر فرهنگ الکتروچشم به نحوی که پشتیبان ارزش‌های سازمانی باشد، لازمه تحقق اهداف آن است.

تمرکز بر مشتری

این ارزش بر شناسایی نیازهای مشتری و تلاش برای برآورده ساختن انتظارات و تأمین نیازهای مشتریان و ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان تأکید دارد.

گوش دادن

گوش دادن برای درک بهتر مشکلات مشتریان

ارتباطات

ارتباط با مشتریان به منظور اطمینان از برقرار بودن یک جریان خوب اطلاعات میان گروه الکتروچشم و مشتریان

شراکت

تلاش برای ایجاد روابط بلند مدت بر مبنای اعتماد و ارائه خدمات قابل اعتماد

نوآوری

استفاده از نوآوری یک محرک اصلی برای دستیابی به مزیت رقابتی است. این ارزش بر ایجاد و حمایت از تغییرات مثبت تأکید دارد. نوآور بودن منجر به مزیت رقابتی و خلق فرصت های جدید می‏ شود. این ارزش بر دارایی فکری و تخصص موجود در گروه برای ارائه راه حل‏ های نوآورانه تمرکز دارد.

مواردی که در این ارزش باید مورد توجه قرارگیرند عبارتند از:

پیشگام شدن

بهره برداری از دارایی‏ های فکری و تخصص ها برای ارائه راهکارهای نوآورانه

ایده های جدید

تشویق و حمایت از ایده‏ های جدید

یادگیری

ایجاد مبنایی برای دانش، توسعه و تعالی

تعالی سازمانی و نتیجه ‏گرایی

این ارزش موجب می‏شود همواره تعالی و پیشرفت سازمان ارتقا یابد و همزمان بر نتایج نهایی تمرکز شود. با انجام فعالیت هایی برای بهبود عملکرد و تلاش برای تعالی در هر فعالیتی، دستیابی به نتایج مورد نظر حاصل می‏ شود.

مواردی که در این ارزش باید مورد تأکید قرار گیرند عبارت است از:

عملکرد

تمرکز بر انجام کارها به یک روش کارا و اندازه گیری فعالیت ها و جمع آوری واقعیت‏ ها برای اخذ تصمیمات هوشمندانه

فوق فعال عمل کردن

نوآوری و ابتکار، پیش بینی نیازها و جستجوی روش های بهتر برای همکاری با یکدیگر

بهبود

تلاش دائم برای پیشرفت و بهبود و رسیدن به بهترین اقدامات

نتیجه گرایی

تمرکز دائم بر دستیابی به بهترین نتایج نهایی

ایمنی و دوستی با محیط زیست

این ارزش به بهبود ایمنی در کار و توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست منجر می‏شود. این امر خود موجب بهبود استانداردهای زندگی، کیفیت زندگی کاری و حفظ ماندگاری و بقای گروه می‏ شود. مشارکت فعالانه در حفاظت از محیط زیست و تلاش برای تأثیر مثبت بر جامعه و محیط زیست از نکاتی است که در این ارزش مورد تأکید است.

مواردی که باید مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

جامعه گرایی

بخشی از جامعه بودن و مشارکت در فعالیت هایی که به جامعه سود می‏ رساند

مشارکت فعال

ایجاد فعالانه ارزش افزوده در جامعه

ماندگاری

مراقبت از محیط و استفاده از رویکرد بلند مدت در تصمیمات

اثرگذاری

تلاش دائم برای ایجاد یک تأثیر مثبت.

سبد خرید